نویسنده = اونق، مجید
حکمرانی وبرنامه‌ریزی حوضه رودخانه/آبخیز

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 39-43

امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد؛ سید حمیدرضا صادقی؛ آرش زارع گاریزی