نویسنده = شیخ، واحدبردی
نهادها و الزامات تشکیلاتی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 1-12

طاهره محمدی؛ واحدبردی شیخ


حکمرانی وبرنامه‌ریزی حوضه رودخانه/آبخیز

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 39-43

امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد؛ سید حمیدرضا صادقی؛ آرش زارع گاریزی