نویسنده = نجفی نژاد، علی
حکمرانی وبرنامه‌ریزی حوضه رودخانه/آبخیز

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 39-43

امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد؛ سید حمیدرضا صادقی؛ آرش زارع گاریزی


دلایل ارزشیابی مطالعات تفصیلی آبخیزداری

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 59-64

مهسا میردشتوان؛ علی نجفی نژاد؛ فاطمه رضایی