نویسنده = حقیقی، پارسا
پیش بینی پارامترهای دمایی تحت مدل CanEMS2 (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک لار)

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 45-52

محمدحسین جهانگیر؛ سیدجواد ساداتی‌نژاد؛ پارسا حقیقی