نویسنده = هوشمندان مقدم فرد، زهرا
تحلیل عوامل مؤثر بر سطح استفاده از روش‌های مدیریت بهینه منابع آب توسط باغداران شهرستان مراغه

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 53-61

ام البنین رضانژاد؛ علی شمس؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ حلیمه رزمی