نویسنده = مختاری، احمد
راهنمای رسوب‌سنجی در مخازن بدون آب

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 43-50

محمود عرب‌خدری؛ سیدعلی‌اصغر هاشمی؛ علی‌اکبر عباسی؛ احمد مختاری؛ غلامرضا قهاری؛ کیانفر پیامنی؛ ابراهیم بروشکه