نویسنده = ادهمی، مریم
معرفی و کاربرد تئوری بازی در مدیریت مشارکتی حوزه‌های آبخیز

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 1-8

سید حمیدرضا صادقی؛ مریم ادهمی؛ مجید شیخ محمدی