نویسنده = باقریان، رضا
سازگاری با تغییرات اقلیمی با رویکرد ارزیابی فرصت‏ها و چالش‏ها در مقیاس حوزه آبخیز

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 17-24

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ مجتبی صانعی؛ رضا باقریان


پیامدهای تبدیل جنگل‏های زاگرس به دیمزار بر کیفیت خاک در حوزه مرک استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 1-7

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ محمود عرب‏خدری؛ حمیدرضا پیروان؛ رضا باقریان


بررسی و ارزیابی روش سنتی استفاده از پروژه های کوچک منابع آب "مطالعه موردی استان آذربایجان غربی"

دوره 3، شماره 10، آبان 1394، صفحه 15-20

ابراهیم بروشکه؛ محمد نمکی؛ رضا باقریان