نویسنده = مرادی رکابدار کلائی، حمیدرضا
ارزیابی شاخص‌های ریخت‌سنجی و زمین‌ریخت‌سنجی حوزه آبخیز شارقنج بیرجند

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 37-47

رضا چمنی؛ حمیدرضا مرادی رکابدار کلائی؛ سمیّه زارع؛ محمّد طاوسی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه آبخیز بار نیشابور

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-32

سیاوش طائی سمیرمی؛ حمیدرضا مرادی رکابدار کلائی؛ مرتضی خداقلی؛ احد توسلی