نویسنده = طاوسی، محمّد
ارزیابی شاخص‌های ریخت‌سنجی و زمین‌ریخت‌سنجی حوزه آبخیز شارقنج بیرجند

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 37-47

رضا چمنی؛ حمیدرضا مرادی رکابدار کلائی؛ سمیّه زارع؛ محمّد طاوسی