نویسنده = عابدی کوپائی، جهانگیر
تحلیل روند و سری زمانی تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: دشت خرم‌آباد)

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 35-46

یاسر سبزواری؛ جهانگیر عابدی کوپائی