نویسنده = سارانی راد، محمد
پایش وضعیت اقلیمی استان تهران با استفاده از شاخص‌های ارزیابی خشکسالی

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 7-17

حسین یوسفی؛ محمد سارانی راد؛ علی محمدی؛ محمدحسین جهانگیر