نویسنده = سجاسی قیداری، حمدالله
ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 45-53

سیده عطیه خطیبی؛ علی گلکاریان؛ ابوالفضل مساعدی؛ حمدالله سجاسی قیداری