نویسنده = روحانی، حامد
روند تغییرات رواناب و کیفیت آب سطحی در رودخانه گرگانرود

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 11-16

مینا دیلم؛ مهدی تیموری؛ حامد روحانی


پهنه بندی پتانسیل سیلخیزی حوزه آبخیز قورچای رامیان

دوره 3، شماره 10، آبان 1394، صفحه 29-35

مرضیه نیکجوی؛ حامد روحانی


تاثیر پوشش گیاهی ترانشه خاکبرداری در جاده های جنگلی بر رواناب و هدررفت خاک

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 25-31

مصطفی مقدمی راد؛ مجتبی کاشانی؛ حامد روحانی