نویسنده = میر ناصری، محمد
بررسی کیفیت آب رودخانه هراز براساس شاخص کیفی NSFWQI

دوره 4، شماره 12، اردیبهشت 1395، صفحه 25-31

اسماعیل نیکزادطهرانی؛ مجتبی خوش‌روش؛ محمد میر ناصری