نویسنده = نظری پویا، هادی
ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بیولوژیک بر میزان تولید رسوب با استفاده از شاخص پیوستگی در ایستگاه معرف زوجی گنبد همدان

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 29-42

هادی نظری پویا؛ رضا بهراملو؛ مهدی سپهری؛ حمیدرضا پیروان؛ سارا پرویزی؛ ابراهیم عسگری