نویسنده = عسگری، ابراهیم
ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بیولوژیک بر میزان تولید رسوب با استفاده از شاخص پیوستگی در ایستگاه معرف زوجی گنبد همدان

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 29-42

هادی نظری پویا؛ رضا بهراملو؛ مهدی سپهری؛ حمیدرضا پیروان؛ سارا پرویزی؛ ابراهیم عسگری