نویسنده = قلی‌نیا، فاطمه
پهنه‌بندی خطر بهمن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز پیله‌رود، استان اردبیل)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 1-6

فاطمه قلی‌نیا؛ اباذر اسمعلی؛ شکراله اصغری؛ موسی عابدینی؛ میکاییل بدرزاده