نویسنده = آسیابی‌هیر، رقیه
شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 15-22

رقیه آسیابی‌هیر؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی‌عوری