نویسنده = کریم‌پور، هدی
تهیه و اجرای مشارکتمدارانه برنامه آمایش سرزمین در حوزه آبخیز حبل هرود

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 55-59

هدی کریم‌پور؛ هوشنگ جزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی