نویسنده = هکمن، توبیاس
مفهوم و نقش اتصال ساختاری و عملکردی در مدیریت رسوب حوز ههای آبخیز

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 53-58

سعید نجفی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ توبیاس هکمن