نویسنده = رضایی، فاطمه
دلایل ارزشیابی مطالعات تفصیلی آبخیزداری

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 59-64

مهسا میردشتوان؛ علی نجفی نژاد؛ فاطمه رضایی