نویسنده = زکی‌زاده، فریبا
بررسی اقتصادی سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میل سفید)

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 1-7

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ فریبا زکی‌زاده؛ محمدتقی دستورانی