نویسنده = صادقی، پدیده السادات
اکوهیدرولوژی مرتع: مفهوم و اهمیّت

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 43-48

پدیده السادات صادقی؛ نورالله مهدی‌زاده