نویسنده = سلیمانی مطلق، مهدی
اثر اجرای طرح تغذیه مصنوعی در تعدیل خشکسالی

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 43-46

مهدی سلیمانی مطلق؛ علی طالبی؛ حسین ملکی نژاد