نویسنده = میرجلیلی، علی بمان
نقش پخش سیلاب بر کمیت پوشش گیاهی و تولید در آبخوان میانکوه یزد

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 47-50

علی بمان میرجلیلی؛ محمدتقی زارع؛ جلال برخورداری