نویسنده = ابراهیمی آذرخواران، فریبا
ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز لتیان)

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 15-22

فریبا ابراهیمی آذرخواران؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ محسن محسنی ساروی


پیش بینی خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف (مطالعه موردی: زیرحوزه آبخیز کلانک، حوزه آبخیز طالقان)

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 43-52

فریبا ابراهیمی آذرخواران؛ علیرضا مقدم نیا