نویسنده = قربانی، مهدی
ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز لتیان)

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 15-22

فریبا ابراهیمی آذرخواران؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ محسن محسنی ساروی