نویسنده = مقیمی‌نژاد، فیروزه
مدیریت منابع آب حوزه آبخیز جهت شرب دام (مطالعه موردی حوضه چاه تلخ سبزوار)

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 17-20

فیروزه مقیمی‌نژاد؛ یاسر قاسمی آریان؛ سعید احمدآبادی؛ علی حاجی بگلو