نویسنده = مهدی‌پور، آزاده
بررسی تحقیقات و چالش‌های موجود در زمینه مهار فرسایش خندقی در ایران

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 39-46

رضا بیات؛ داوود نیک کامی؛ مجید صوفی؛ آزاده مهدی‌پور