نویسنده = حیدریان، سید احمد
مسایل و مشکلات مدیریت و برنامه ریزی حوزه های آبخیز و راهکار تعدیل آن

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 47-52

سید احمد حیدریان؛ سید محمود موسوی‌نژاد؛ محمد قیطوری؛ حسین عیسایی