نویسنده = اکبری، بهمن
پایش جابه‌جایی سطحی ناشی از زمین‌لغزش به کمک مشاهدات دوره ای سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-6

مهرداد اکبری مهر؛ مهدی معتق؛ محمدعلی شریفی؛ بهمن اکبری


بررسی توانایی داده های سنجندهTeraa SAR-X در پایش حرکت خزشی زمین لغزش در منطقه دورود

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 13-18

مهدی معتق؛ محمود حق‌شناس؛ عبدالرضا نوریزدان؛ بهمن اکبری