نویسنده = خداقلی، مرتضی
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه آبخیز بار نیشابور

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-32

سیاوش طائی سمیرمی؛ حمیدرضا مرادی رکابدار کلائی؛ مرتضی خداقلی؛ احد توسلی