نویسنده = احمدی، آزاده
ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت یزدکان

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 56-67

مریم سادات جعفرزاده؛ علیرضا مقدمنیا؛ عطاءاله جودوی؛ آزاده احمدی