کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تاب‌آوری آبخیز: مفهوم و ضرورت

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 78-85

پریسا فرضی؛ سیَد حمیدرضا صادقی؛ محمود جمعه‌پور


معرفی روش ارزیابی بصری کیفیت خاک (VSA)

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 15-24

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


تهیه و اجرای مشارکتمدارانه برنامه آمایش سرزمین در حوزه آبخیز حبل هرود

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 55-59

هدی کریم‌پور؛ هوشنگ جزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی