دوره و شماره: دوره 8، شماره 28 - شماره پیاپی 7، فروردین 1399، صفحه 1-65 
رابطه ویژگی‌های شکل‌شناسی حوزه آبخیز با تولید رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوضه‌های منتخب استان خراسان رضوی)

صفحه 1-10

فاطمه عابدینی نیا؛ مهدی بشیری؛ مریم آذرخشی


تأثیر سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های زیرزمینی با کاربرد تلفیقی GISو منطق بولین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت امامزاده جعفر گچساران

صفحه 11-19

محمدتقی آوند؛ محمدرضا اختصاصی


مروری بر مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با تاکید بر کاربرد مدل‌های بهینه‌سازی

صفحه 20-30

هانیه اسدی؛ کاکا شاهدی


تحلیل منحنی فروکش اصلی دبی روزانه جریان در رودخانه نیرچای اردبیل

صفحه 31-36

ناهیده پرچمی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رسول ایمانی


شبیه‌سازی رواناب و تأثیر تغییر کاربری اراضی بر آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هلیل‌رود)

صفحه 37-47

محمد علی سلیمانزاده؛ مرضیه محسنی؛ سمیه بختیاری


بررسی تغییرات طولانی‌مدت کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی در دشت دلفان

صفحه 48-56

یاسر سبزواری؛ علی حیدر نصرالهی


ارزیابی ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت باشت و کیفیت آن با استفاده از شاخص‌های کیفی

صفحه 57-65

فرحناز عزیزی؛ حسن ارجمند؛ طالب مرادی نژاد؛ مجید خزایی