دوره و شماره: دوره 7، شماره 24 - شماره پیاپی 7، فروردین 1398، صفحه 1-63 
تحلیل مکانی و پایش خشکسالی اقلیمی با سه شاخص SPI، ZSI و EDI (مطالعه موردی: استان اصفهان)

صفحه 1-10

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدالی؛ مهدی گل‌افشانی


رویکرد آب مجازی در مدیریت منابع آب

صفحه 11-20

میرحسن میریعقوب‌زاده؛ سیدامین خسروی؛ شکوفه ابراهیمی؛ مصطفی ذبیحی


مطالعه رفتار هیدرولوژیکی و هیدرولیکی سیلاب شهری در بخشی از شهر ساری

صفحه 23-30

گیلدا معافی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ ولی اله کریمی؛ مرتضی شعبانی


مقایسه روش رگرسیون چند متغیره و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در مدل‌سازی دمای خاک با استفاده از عناصر هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بندرعباس)

صفحه 31-36

سعید خوشحال؛ ام‌لبنین بذرافشان


برآورد دبی‌‌های حداقل ماهانه با دوره‌ بازگشت‌های مختلف در رودخانه‌های استان اردبیل

صفحه 37-45

حامد امینی؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی


نقش آبخیزداری شهری در توسعه‌ی پایدار شهری با تأکید بر مدیریت رواناب‌ها

صفحه 46-55

سید مسعود سلیمان‌پور؛ محبوبه معتمدنیا


بررسی راهبردهای کاهش غلظت گرد و غبار در منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سوات

صفحه 56-63

فاضل ایران‌منش؛ محمود عرب‌خدری