دوره و شماره: دوره 6، شماره 22 - شماره پیاپی 7، آبان 1397 
ارزیابی اثر سامانه های سطوح آبگیر با روش فیلتر سنگریزه‌ای در بهینه سازی نفوذ رواناب و افزایش ذخیره رطوبتی در مناطق خشک (تنگ چنار استان یزد)

صفحه 1-5

جلال برخورداری؛ رضا باقری فهرجی؛ علی بمان میرجلیلی؛ اصغر زارع چاهوکی


ارزیابی پایداری حوزه آبخیز بر اساس مدل HELP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت گمشده، استان فارس)

صفحه 7-18

محمد کاظمی؛ احسان کمالی مسکونی


بررسی پایداری سازه‌های مکانیکی در حوزه آبخیز بودجان شهرستان دهاقان

صفحه 19-28

فرزاد حیدری؛ راضیه صبوحی؛ محمود متین


آنالیز و توجیه اقتصادی احداث بند خاکی جهت مدیریت رواناب شهری به منظور استفاده در فضای سبز (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

صفحه 29-38

نازیلا رزمجویی؛ محمد مهدوی؛ حمیده افخمی؛ محسن محسنی ساروی؛ بهارک معتمدوزیری


حکمرانی وبرنامه‌ریزی حوضه رودخانه/آبخیز

صفحه 39-43

امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد؛ سید حمیدرضا صادقی؛ آرش زارع گاریزی


پیش بینی پارامترهای دمایی تحت مدل CanEMS2 (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک لار)

صفحه 45-52

محمدحسین جهانگیر؛ سیدجواد ساداتی‌نژاد؛ پارسا حقیقی


تحلیل عوامل مؤثر بر سطح استفاده از روش‌های مدیریت بهینه منابع آب توسط باغداران شهرستان مراغه

صفحه 53-61

ام البنین رضانژاد؛ علی شمس؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ حلیمه رزمی