دوره و شماره: دوره 10، شماره 38 - شماره پیاپی 7، آذر 1401، صفحه 74-1 
مدیریت منابع آب به کمک روش‌‌ها‌‌ی تعدیل وضع هوا و اثرات آن‌ بر رواناب حوضه آبریز زاینده‌رود

صفحه 1-8

سمانه پورمحمدی؛ محمدحسن رحیمیان


برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل‌های MPSIAC و RUSLE و روش تحلیل منطقه‌ای در حوزه آبخیز سد چشمه عاشق، نیریز، استان

صفحه 9-17

حسن مقیم؛ سید مسعود سلیمانپور؛ مهرسا محسنی


پایش تغییرات کاربری اراضی و دبی رودخانه به‌منظور مدیریت پایدار در حوزه سد استقلال میناب

صفحه 18-28

عقیل غلام‌زاده؛ رسول مهدوی؛ ام‌البنین بذرافشان


ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بیولوژیک بر میزان تولید رسوب با استفاده از شاخص پیوستگی در ایستگاه معرف زوجی گنبد همدان

صفحه 29-42

هادی نظری پویا؛ رضا بهراملو؛ مهدی سپهری؛ حمیدرضا پیروان؛ سارا پرویزی؛ ابراهیم عسگری


ضرورت ساخت، توسعه و تلفیق زیرساخت داده‌های مکانی و موتورهای بازی‌سازی باهدف نشر داده و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

صفحه 43-55

آیدینگ کرنژادی؛ صمد شادفر؛ اکرم احمدی؛ سعید شعبانی؛ سپیده زوار؛ صدیقه ملکی


ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت یزدکان

صفحه 56-67

مریم سادات جعفرزاده؛ علیرضا مقدمنیا؛ عطاءاله جودوی؛ آزاده احمدی


وضعیت خدمات بوم‌سازگانی آب‌وخاک پس از اجرای طرح‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده‌رود- چهل‌خانه)

صفحه 68-82

زینب کریمی؛ علی طالبی