دوره و شماره: دوره 10، شماره 39 - شماره پیاپی 7، اسفند 1401، صفحه 1-72 
تاثیر تغذیه مصنوعی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شمیل-آشکارا (استان هرمزگان)

صفحه 1-10

زهره پاکدامن؛ ام البنین بذرافشان


بررسی اثر پوشش گیاهی بر فرسایش آبی با استفاده از مدل اصلاح شده جهانی هدررفت خاک مطالعه موردی: حوزه آبخیز مادیان رود لرستان

صفحه 11-20

احسان سهرابی؛ ناصر طهماسبی پور؛ علی حقی زاده؛ حسین زینی وند


مطالعه روش‌های پهنه‌بندی و عوامل مؤثر بر خطر وقوع زمین‌لغزش در حوزه آبخیز طالقان طی دو دهه اخیر

صفحه 21-29

سید عطااله حسینی؛ امیرحسین خطکه؛ مریم سلیمی


مفهوم و ضرورت برگشت‌پذیری آبخیز

صفحه 30-37

مصطفی ذبیحی سیلابی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه


ارزیابی و تخمین شدت فرسایش خاک در زیر حوضه چهل گزی استان کردستان.

صفحه 38-47

سید پدرام نی نیوا؛ عاطفه ستاروند


ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی با تأکید بر مصارف شرب، کشاورزی و صنعت در حوزه آبخیز کرمان‌باغین، استان کرمان

صفحه 48-62

سید مسعود سلیمان‌پور؛ سکینه لطفی نسب؛ امید رحمتی؛ محبوبه معتمدنیا


تشخیص تغییرات مکانی-زمانی و پویایی پوشش جنگل در منطقه فندقلو (شمال غرب ایران)

صفحه 63-72

رقیه جهدی