دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 7، آذر 1393 
مقایسه تغییر دبی آب و رسوب معلق در قبل و بعد از احداث سد لار

صفحه 1-7

عباس غلامی؛ مهدی وفاخواه


مروری بر کابرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب

صفحه 9-12

سید حمیدرضا صادقی؛ احسان شریفی مقدم؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ زینب حزباوی


پایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش و کاربری اراضی حوزه آبخیز ارکوز با استفاده از سنجش از دور

صفحه 13-24

وحیده میرزایی‌زاده؛ مریم نیک نژاد؛ مهدی حیدری


تاثیر پوشش گیاهی ترانشه خاکبرداری در جاده های جنگلی بر رواناب و هدررفت خاک

صفحه 25-31

مصطفی مقدمی راد؛ مجتبی کاشانی؛ حامد روحانی


ارزیابی روابط برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از آزمون های آماری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات، یزد)

صفحه 33-42

معصومه بحری؛ خه بات خسروی؛ عطا صفری


بررسی تطبیقی عمر مفید و ریسک خطر در پروژه های آبخیزداری با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: حوزه های استان خراسان رضوی)

صفحه 43-47

هدی ظریف شیردل پرهیزگار؛ محمدرضا اختصاصی


مطالعه بررسی گونه های Helichrysum􀀃globiferum و Helichrysum aucheri بر احیای اراضی شور حوزه های آبخیز

صفحه 499-54

زینب جعفریان؛ الهه احمدی