دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 7، مرداد 1393، صفحه 1-50 
آنالیز الگوهای فضایی خشک سالی با استفاده از شاخص SPI در استان گلستان

صفحه 1-8

سینا سرابی؛ علی حشمت‌پور؛ چوقی‌بایرام کمکی؛ ابوالفضل طهماسبی


نگاهی آماری به وضعیت فرسایش آبی در ایران

صفحه 9-16

جمال مصطفایی؛ علی طالبی


نقش ریزموجودات خاک زی در مهار رواناب و هدررفت خاک

صفحه 19-26

حسین خیرفام؛ سید حمیدرضا صادقی؛ مهدی همایی؛ بهروز زارعی دارکی


مروری بر تحقیقات انجام شده روی نسبت تحویل رسوب

صفحه 27-36

رضا بیات؛ شیرین مرادی


پیش بینی بارندگی ماهانه ایستگاه بارانسنجی پونل با استفاده از رگرسیون خطی و آنالیز طیف تکین

صفحه 37-41

امان محمد کلته


اثر اجرای طرح تغذیه مصنوعی در تعدیل خشکسالی

صفحه 43-46

مهدی سلیمانی مطلق؛ علی طالبی؛ حسین ملکی نژاد


نقش پخش سیلاب بر کمیت پوشش گیاهی و تولید در آبخوان میانکوه یزد

صفحه 47-50

علی بمان میرجلیلی؛ محمدتقی زارع؛ جلال برخورداری