دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 7، آبان 1392، صفحه 1-47 
پایش جابه‌جایی سطحی ناشی از زمین‌لغزش به کمک مشاهدات دوره ای سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای

صفحه 1-6

مهرداد اکبری مهر؛ مهدی معتق؛ محمدعلی شریفی؛ بهمن اکبری


نظری بر سابقه و کاربرد افزودنی های خاک در مدیریت منابع خاک و آب

صفحه 7-14

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


مروری بر مطالعات فرسایش خاک با تأکید بر مفهوم مقیاس

صفحه 15-25

محمد ایوب محمدی؛ عطااله کاویان


تعیین عرصه های مناسب اجرای عملیات پیتینگ جهت ذخیره نزولات آسمانی (مطالعه موردی حوضه چاه تلخ سبزوار)

صفحه 27-30

فیروزه مقیمی نژاد؛ یاسر قاسمی آریان؛ سعید احمدآبادی


اثر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

صفحه 31-34

مسعود یوسفی


بررسی پتانسیل منابع آبی کوهزر برای احداث سد زیرزمینی

صفحه 35-42

نجفقلی غیاثی


پیش بینی خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف (مطالعه موردی: زیرحوزه آبخیز کلانک، حوزه آبخیز طالقان)

صفحه 43-52

فریبا ابراهیمی آذرخواران؛ علیرضا مقدم نیا