راهنمای نگارش مقاله برای نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری ایران

الف- نوع، مشخصات و نحوه ارائه مقالات:

1- مقاله‌های علمی، پژوهشی و مهندسی اصیل، به زبان فارسی که حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات نویسنده و یا  نویسندگان بوده و در نشریه دیگری در داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده باشد.

2- گزارش فنی (Technical Note) به زبان فارسی حداکثر در 4 صفحه

3- نقد و بررسی مقالات چاپ شده (Discussion)، به زبان فارسی

 

ب- مشخصات مقالات ارسالی

1- نام، نام خانوادگی نویسنده و ا نویسندگان باید در صفحه اول و در زیر عنوان مقاله آورده شود. آدرس ایمیل، نشانی محل کار و مرتبه دانشگاهی مؤلفینی که عضو هیأت علمی هستند در پاورقی صفحه اول درج شود (فونت Lotus 10 ). عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، چکیده فارسی و متن مقاله دوستونی و فقط چکیده انگلیسی که در آخر مقاله قرار می‌گیرد یک ستونی باشد. چکیده انگلیسی دارای اسامی نویسندگان در زیر عنوان انگلیسی مقاله و مرتبه علمی نویسندگان در پاورقی باشد.

2- مقالات ارسالی باید دارای اجزای اصلی یک مقاله باشند که عبارتند از: چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی)، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها (عناوین بخش‌های اصلی آزمایش و پژوهش)، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری و منابع.

3- عنوان جداول در بالای آن‌ها و عنوان شکل‌ها، نقشه‌ها و نمودارها در زیر آن‌ها به‌صورت وسط چین درج گردد. در مقالات فارسی باید از اعداد و ارقام فارسی در شکل‌ها، نمودارها و جداول استفاده شود.

تبصره: در صورت استفاده از نرم افزار خاصی جهت کشیدن اشکال می‌توان از اعداد انگلیسی استفاده کرد، ولی یکنواختی در مقاله بایستی رعایت شود.

4- شکل‌ها، نقشه‌ها و جداول بایستی به ترتیبی که در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته است شماره گذاری شده و به‌صورت سیاه و سفید در متن مقاله قرار داده شوند (در صورت امکان شکل‌ها، نقشه‌ها و جداول دوستونی گردد ولی در صورت بزرگ بودن به صورت یک ستونی قرار داده شوند).

5- آحاد فیزیکی در کلیه مقالات باید در سیستم متریک (SI) بوده و هر سیستم دیگری در صورت لزوم در پرانتز نوشته شود.

6- فرمول‌ها و روابط به‌طور خوانا از راستای انتهای سطرها در سمت چپ شروع شود و در منتها الیه سمت راست شماره گذاری گردد.

7- از به کار بردن واژه‌ها و اصطلاحات لاتین که معادل متداول فارسی دارند، اجتناب گردد و در مورد نمادها، از علائم استاندارد استفاده شود.

8- منابع در متن با درج نام مولفین به زبان فارسی و با درج شماره منبع مورد استفاده شده در داخل علامت کروشه [ ] نوشته شوند (بدون درج تاریخ). مثلاً: سپاسخواه [1] و یا رایان [2] . منابع در پاورقی آورده نشود.

9- معادل انگلیسی واژ ه‌های علمی با ذکر شماره در پاورقی آورده شود.

 

ج- نحوه ارائه مقالات

مقاله با استفاده از نرم فزار Word 2013، به‌صورت دو ستونی و رعایت کلیه آیین نگارش تنظیم شود.

 

مقاله با رعایت نکات زیر تهیه شود: اندازه کاغذ: A4 210 * 297 mm

الف- حاشیه‌ها:

حاشیه سمت راست  1.5 سانتی‌متر

حاشیه سمت چپ  1.5 سانتی‌متر

حاشیه بالا  1.5 سانتی‌متر

حاشیه پایین  3 سانتی‌متر

 

ب- فاصله‌ها:

فاصله دو ستون 1.25 سانتی‌متر

فاصله سطرها 1 سانتی‌متر

 

ج- نوع و اندازه قلم‌ها

عنوان فارسی مقاله (پررنگ) B Lotus 14

اسامی نویسندگان B Lotus 10

عنوان خارجی مقاله Times New Roman 14

شماره منبع مورد استفاده B Lotus 11

عناوین فرعی متن فارسی (پررنگ) B Lotus 12

متن چکیده فارسی (پررنگ) B Lotus 12 

متن چکیده خارجی Times New Roman 12 

واژه‌‌های کلیدی فارسی (پر رنگ ایتالیک) B Lotus 12 

واژه‌های کلیدی انگلیسی Times New Roman 12

متن فارسی B Lotus12

پاورقی فارسی B Lotus

پاورقی خارجی Times New Roman 10

عنوان جدول‌ها و شکل‌ها (پررنگ) B Lotus 12

کلمات و اعداد داخل جدول‌ها و شکل‌ها 10 تا B Lotus12 (بسته به اندازه جدول و شکل)

منابع فارسی B Lotus12

منابع خارجی Times New Roman 12

 

چکیده

خلاصه‌ای از هدف و روش اصلی پژوهش و نتایج کلی حاصل از آن در حداکثر 200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی. متن چکیده انگلیسی بایستی عیناً مطابق چکیده فارسی باشد.

واژه‌های کلیدی

حداقل پنج و حداکثر شش واژه کلیدی، به زبان فارسی و انگلیسی و به‌ترتیب حروف الفبا در انتهای چکیده‌ها آورده شود.

مقدمه

مروری بر کارهای انجام یافته توسط دیگر پژوهشگران در همان زمینه، با ذکر ماخذ و ساختار مطالب ارائه شده در مقاله می‌باشد.

مواد و روش‌ها

شرح کامل روش پژوهش و نحوه آزمایش‌های انجام شده همراه با جداول و شکل ها و توضیحات مربوط به آن می‌باشد.

نتایج/ بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه‌ای از نتایج حاصل از تحقیقات و آزمایش های انجام شده و بحث بر روی نتایج با تاکید بر یافته‌های جدید، نتیجه‌گیری وجمع بندی نتایج بدست آمده است. نتیجه‌گیری می‌تواند به صورت بخشی مجزا آورده شود.

تشکر

مؤلف می‌تواند به پروژه‌های تحقیقاتی که مقاله در قالب آن تهیه شده است و افرادی که به او کمک کرده‌اند دراین قسمت اشاره کند.

منابع

کلیه منابع مورد استفاده از دیگر پژوهشگران، باید در متن مقاله با ذکر شماره منبع در [ ] مشخص گردد و فهرست آن‌ها در انتهای مقاله به لاتین و به‌ترتیب حرف الفبا شماره گذاری شود. در انتهای منابع فارسی حتما (In Persian) نگاشته شود.

Kalehhouei، M.،  Kavian,، A.، Gholami، L.، and Jafarian، Z. 2019. Affectability of time to runoff and runoff coefficient in small laboratory plots to application of organic mulch. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 13(47): 9-17 (In Persian).

Graf، W.، and Song، T. 1997. Bed- Shear Stress in Non- Uniform and Unsteady Open- Channel Flows. Journal of Hydraulic Research, 33(5): 399-405.

 

توجه مهم: در صورتی که فرمت نگارش مقاله کاملاً رعایت نشده باشد، مقاله مورد بررسی و داوری قرار نخواهد گرفت.