مدیر مسئول


دکتر عبدالرسول تلوری دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

سردبیر


دکتر عطااله کاویان استاد، گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کارشناس نشریه


دکتر مهین کله هوئی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی طالبی استاد دانشگاه یزد

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود عربخدری استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدتقی دستورانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر اباذر اسمعلی عوری استاد دانشگاه محقق اردبیلی

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر رئوف مصطفی زاده دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالواحد خالدی درویشان دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر جمال مصفایی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورالدین رستمی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر نظری سامانی دانشیار دانشگاه تهران

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر زینب جعفریان جلودار استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مرتعداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر لیلا غلامی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علوم و مهندسی آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر ام البنین بذرافشان دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

علوم و مهندسی آبخیزداری