اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالرسول تلوری
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 • artelvariiauahvaz.ac.ir

سردبیر

دکتر عطااله کاویان
استاد، گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 • ataollah.kaviangmail.com

کارشناس نشریه

دکتر مهین کله هوئی
دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

 • mahin6936gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی طالبی
استاد دانشگاه یزد

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • talebisf48gmail.com
دکتر محمود عربخدری
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • arabkhedri.mahmoodyahoo.com
دکتر محمدتقی دستورانی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • dastoranium.ac.ir
دکتر اباذر اسمعلی عوری
استاد دانشگاه محقق اردبیلی

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • abazar.esmaligmail.com
دکتر رئوف مصطفی زاده
دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • raoofmostafazadehyahoo.com
دکتر عبدالواحد خالدی درویشان
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • vahedkhalediyahoo.com
دکتر جمال مصفایی
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • jamalmosaffaiegmail.com
دکتر نورالدین رستمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • n.rostamiilam.ac.ir
دکتر علی اکبر نظری سامانی
دانشیار دانشگاه تهران

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • aknazariut.ac.ir
دکتر زینب جعفریان جلودار
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مرتعداری

 • jafarian79yahoo.com
دکتر لیلا غلامی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • gholami.leilyyahoo.com
دکتر ام البنین بذرافشان
دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

علوم و مهندسی آبخیزداری

 • bazrafshan1361gmail.com