کلیدواژه‌ها = منابع طبیعی
نهادها و الزامات تشکیلاتی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 1-12

طاهره محمدی؛ واحدبردی شیخ


بررسی عوامل مؤثر بر تخریب حوزه های آبخیز از دیدگاه مدیران و متخصصان مناب عطبیعی کشور

دوره 3، شماره 10، آبان 1394، صفحه 9-14

امیرحسین کاویا نپور؛ حسین بارانی؛ اردوان قربانی