پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های وزن شواهد و شاخص آماری در محدوده نجف‌آباد

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان و نویسنده مسئول

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

4 ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

چکیده

منابع آب زیرزمینی از باارزش‌ترین منابع جهت تأمین آب برای مصارف مختلف به شمار می‌روند. در این پژوهش پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی نجف‌آباد با استفاده از روش شاخص آماری و وزن شواهد موردبررسی قرار گرفت. بدین‌منظور ابتدا 4484 حلقه چاه موجود در این محدوده که دارای آبدهی بیش‌تر از 11 لیتردرثانیه بود به‌صورت تصادفی به دودسته گروه آموزش (70 درصد) و اعتبارسنجی (30 درصد) تقسیم شدند. سپس لایه­های رقومی متغیرهای مؤثر در پتانسیل آب‌های زیرزمینی (ارتفاع، شیب، جهت شیب، انحنای سطح، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI)، کاربری اراضی، خاک، سنگ‌شناسی، فاصله از رودخانه و تراکم زهکشی) در محیط ArcGIS10.5 ساخته شد و سپس با استفاده از روش همپوشانی وزنی، نقشه نهایی پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی تهیه شد. درنهایت برای تعیین صحت نقشه نهایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS19، منحنی ROC مربوط به نقشه پتانسیل‌ منابع آب‌ زیرزمینی تهیه شد. میزان دقت بر اساس این منحنی برای مدل شاخص آماری 2/93 و برای مدل وزن شواهد 1/74 درصد به دست آمد که بیانگر دقت بالای مدل شاخص آماری در مقایسه با مدل وزن شواهد برای این منطقه است. بنابراین می‌توان گفت استفاده از مدل‌های مبتنی بر GIS برای پتانسیل‌یابی مناطق مستعد آب زیرزمینی، مناسب و قابل‌اعتماد هستند و نتایج پیش‌بینی حاکی از این بود که لایه‌­های مؤثر انتخابی در این مطالعه برای دست­یابی به مناطق مستعد آب زیرزمینی مناسب است.

کلیدواژه‌ها