محورهای موضوعی مجله ترویج و توسعه آبخیزداری

1- مدیریت حوزه‌های آبخیز

2- مدیریت کارآفرینی مبتنی بر طرح‌های مدیریت حوزه‌های آبخیز

3- حفاظت آب و خاک

4- مدیریت سیلاب و خشکسالی

5- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در آبخیزداری

6- جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت حوزه‌های آبخیز

7- هوا و اقلیم‌شناسی

8- ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی