فرایند پذیرش مقاله

 1- مقالات دریافت شده در ابتدا توسط سردبیر بررسی می‌شود و پس از تشخیص مناسبت موضوعی و تطابق با محورهای مجله، اصل مقاله در نخستین جلسه هیأت تحریریه مطرح می‌شود. 

2- در جلسه هیأت تحریریه، چنانچه موضوع و محتوای مقاله مناسب تشخیص داده شد و اهمیت آن در اولویت قرار بگیرد، در فرایند داوری قرار گرفته؛ در غیر این‌صورت عدم پذیرش مقاله به نویسنده اعلام می‌شود.

3- هیأت تحریریه  به طور معمول، سه داور متخصص در این زمینه را برای ارزیابی هر مقاله مشخص می‌کند.

4- با شروع فرایند داوری، ملاک اصلی پذیرش (یا عدم پذیرش) مقاله، وابسته به ارزیابی داوران مقاله است.

5-  مدت زمان ارزیابی مقاله، حداکثر دو ماه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که هر مقاله با توجه به موضوع رشته تخصصی و حتی روش تحقیق آن، نیاز به داورهای متخصص دارد و نمی‌توان هر مقاله را برای هر داوری فرستاد.

6- هر یک از داوران ممکن است مقاله را غیرقابل قبول برای چاپ تشخیص دهند (تقریبا حدود 50 درصد ارزیابی‌ها از این گونه است)؛ یا قابل قبول بودن آن را مشروط به انجام اصلاحات بدانند؛ یا در موارد بسیار استثنایی آن را در وضعیت موجود قابل برای چاپ و انتشار بدانند.

7- چنانچه 2 داور از سه داور تعیین شده، مقاله را قابل قبول بدانند، پیشنهادهای اصلاحی در اولین فرصت برای نویسنده ارسال شده تا در مقاله اعمال نماید.

8- پس از اعمال پیشنهادها، چنانچه اصلاحات اساسی بوده باشد، نسخه اصلاح شده مجددا برای یکی از سه داور مربوطه فرستاده تا کفایت اصلاحات را تأیید نمایند. در صورتی‌که اصلاحات در حد معمولی و یا شکلی باشد (از جهت تسریع در کارکرد کوتاه شدن زمان فرایند داوری) توسط سردبیر انجام می‌گیرد.

توجه: به منظور تسهیل فرآیند داوری و پذیرش مقالات نویسنده مسئول باید در هر زمانی دسترس باشد تا روند مذکور بسرعت طی شود.